Hướng dẫn cài đặt thông tin lưu trữ Docs
Bước 1: Vào cài đặt hệ thống.

Bước 2: Vào cài đặt ứng dụng hệ thống 
Bước 3: Chỉnh sửa 
Bước 4: Điền các thông tin đã được cung cấp

(1) Tên server bạn giữ nguyên
(2) Nhập tên miền hệ thống bạn đang sử dụng
(3) Địa chỉ IP đã được cung cấp
(4) Thông tin tài khoản đã được cung cấp
(5) Kích hoạt
(6) Cập nhật.
Cuối cùng bạn trở lại mục Docs để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công!
Hướng dẫn cài đặt thông tin lưu trữ Docs
Bước 1: Vào cài đặt hệ thống.

Bước 2: Vào cài đặt ứng dụng hệ thống 
Bước 3: Chỉnh sửa 
Bước 4: Điền các thông tin đã được cung cấp

(1) Tên server bạn giữ nguyên
(2) Nhập tên miền hệ thống bạn đang sử dụng
(3) Địa chỉ IP đã được cung cấp
(4) Thông tin tài khoản đã được cung cấp
(5) Kích hoạt
(6) Cập nhật.
Cuối cùng bạn trở lại mục Docs để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công!