Quản lý chung sản phẩm/dịch vụ
Dưới đây là quản lý chung cho Sản phẩm/Dịch vụ, giúp bạn xử lý bao gồm: 
- Lọc Sản phẩm/Dịch vụ.
- Xem cập nhật, đưa vào nhóm.
- Ẩn và hiện thị sản phẩm dịch vụ

Bước 1: Vào mục Sản phẩm/Dịch vụ
san-pham-7.png

Bước 2: Xử lý các yêu cầu
I) Lọc sản phẩm dịch vụ
loc.png

Để lọc sản phẩm/ dịch vụ gồm những điều kiện lọc sau:
1) Chọn theo phòng ban: Lọc theo người dùng và phòng ban đăng tải sản phẩm lên trên hệ thống.
2) Nhóm dịch vụ Web: 
3) Loại dịch vụ: Gồm 2 loại dịch vụ sử dụng môt lần và sản phẩm/dịch vụ cho thuê gia hạn trong khoảng thời gian.
4) Trạng thái sản phẩm
5) Nhấn chọn hiển thị để hệ thống lọc theo điều kiện yêu cầu

II)  Xem cập nhật, đưa vào nhóm.
Để thay đổi thông tin các Sản phẩm/Dịch đã được tải lên và đưa vào nhóm chung quản lý bạn làm theo hướng dẫn sau:
2018-07-10_17-40-31.png
Đầu tiên bạn nhấn chọn chuột phải vào Sản phẩm/Dịch vụ cần xử lý.
1) Xem và cập nhật: Dùng để mở lại xem các thông tin chi tiết của sản phẩm đồng thời thay đổi các thông tin chưa chính xác hoặc không cần sử dụng.
chi-tiet.png
2) Đưa sản phẩm vào nhóm
3) Ẩn hiện thị sản phẩm
Nếu bạn muốn khôi phục lại các Sản phẩm/Dịch vụ đã ẩn đi bạn làm như sau: