Hướng dẫn sử dụng phân hệ sản phẩm/dịch vụ
Khi tạo hàng hóa bên Custormer & Sales sản phẩm sẽ được tự động chuyển vào phân hệ Sản phẩm/Dịch vụ.  Đây là công cụ đắc lực hỗ trợ quản lý kho hàng trên web và nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh. 

   Module sản phẩm dịch vụ