Quản lý tòa nhà
Để bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý tòa nhà/ khách sạn thì việc đầu tiên cũng là việc quản trọng nhất. Đó chính là bạn nắm rõ và quản lý được toàn bộ tòa nhà hay khách sạn của bạn.