Sơ đồ tổng quan Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý khách hàng và bán hàng
Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý bán hàng và khách hàng trong ecompany platform

1. Tổng quan
      1.1 Tính năng
2. Hướng dẫn sử dụng
      2.1 Thiết lập và phân quyền
            2.1.1 Thiết lập
                     2.1.1.1 Đăng nhập hệ thống
                     2.1.1.2 Thiết lập tổ chức doanh nghiệp
                     2.1.1.3 Tạo người dùng
            2.1.2 Phân quyền
      2.2 Tổng Quan
            2.2.1 Tổng quan Chung
            2.2.2 Tổng quan Khách hàng
            2.2.3 Tổng quan Cơ hội
            2.2.4 Tổng quan Bán hàng
            2.2.5 Dashboard Dịch vụ
      2.3 Khách hàng
            2.3.1 Cài đặt cơ bản
            2.3.2 Thêm mới khách hàng
            2.3.3 Chia sẻ khách hàng
            2.3.4 Quản lý danh sách khách hàng
            2.3.5 Lọc nâng cao
            2.3.6 Chuyển khách hàng thành cơ hội bán hàng
      2.4 Cơ hội/Báo giá
            2.4.1 Cài đặt cơ bản
            2.4.2 Tạo cơ hội bán hàng
            2.4.3 Chia sẻ cơ hội
            2.4.4 Quản lý danh sách cơ hội
            2.4.5 Lọc nâng cao
            2.4.6 Chuyển cơ hội thành đơn hàng
      2.5 Bán hàng
            2.5.1 Cài đặt cơ bản
            2.5.2 Tạo mới đơn hàng
            2.5.3 Chia sẻ đơn hàng
            2.5.4 Quản lý đơn hàng
            2.5.5 Lọc nâng cao
            2.5.6 Thanh toán đơn hàng
            2.5.7 Gia hạn đơn hàng
      2.6 Dịch vụ
            2.6.1 Cài đặt cơ bản
            2.6.2 Chia sẻ dịch vụ
            2.6.3 Quản lý dịch vụ
            2.6.4 Lọc nâng cao
            2.6.5 Gia hạn dịch vụ
      2.7 Hàng hóa/Kho hàng
            2.7.1 Quản lý Sản phẩm/Dịch vụ
            2.7.2 Quản lý kho hàng
            2.7.3 Lịch sử nhập hàng
            2.7.4 Nhóm sản phẩm
            2.7.5 Yeah Market
      2.8 Tài Chính/Thu Chi
            2.8.1 Quản lý Thu Chi
            2.8.2 Thống kê Thu Chi
      2.9 Marketing
            2.9.1 Gửi tin nhắn
            2.9.2 Mẫu tin nhắn
      2.10 Quản trị