Tổng hợp thu chi
Trong phân hệ "Tài chính", bạn chọn vào menu nhỏ "Tổng hợp thu chi":
tong-hop-1.png

Các chỉ tiêu tổng hợp nhanh: Lợi nhuận, Doanh thu, Chi phí được thể hiện ở phía dưới chân trang và biểu đồ tổng hợp thu chi theo nhóm thu chi được thể hiện trong phần nội dung của trang. Bạn có thể xem chi tiết các chỉ tiêu này theo các tiêu chí lọc như: Địa điểm bán hàng - kho hàng, khoảng thời gian từ ngày đến ngày.
Chỉ tiêu phân tích thu chi theo nhóm thu chi cũng được thể hiện trong phần nội dung của trang:
tong-hop-3.png