KPI nhân sự
Trong phân hệ "Tài chính", bạn chọn vào menu nhỏ "KPI nhân sự":
kpi.png
Để thêm mới nhân sự và mục tiêu doanh số của nhận sự, bạn chọn "Thêm" ở góc trên bên phải, bổ sung thông tin và chọn "Cập nhật":
kpi-2.png

Để xem KPI nhân sự chi tiết theo từng địa điểm bán hàng - kho hàng, bạn lọc theo:
kpi-3.png
Để xem KPI nhân sự theo khoảng thời gian, bạn lọc theo khoảng thời gian từ ngày, đến ngày:
kpi-4.png